Privacyverklaring MijnPositie.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van MijnPositie.nl (hierna “MP.NL” of “Wij”). Wij leggen in deze verklaring uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Wie is de verantwoordelijke?

MP.NL is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd in Haarlem.

Hoe kijken wij tegen privacy aan?

MP.NL vindt uw privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij uw gegevens gebruiken voor de dienstverlening. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn. Natuurlijk hebben wij ook een commercieel belang, maar wij houden ons aan de geldende privacywetgeving.


Wat zijn persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij, al dan niet na acceptatie, via cookies ontvangen.

U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van u te vragen dan dat we nodig hebben.

Communicatie
Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw naam, uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres.
Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en verder met u te communiceren.

Contract

Maak u gebruik van onze dienstverlening, dan kunnen we meer gegevens van u verzamelen. Welke dit zijn hangt af van de specifieke situatie. Dit zullen we altijd met u bespreken.
Indien u reageert op via de website dan vragen wij u in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:

– Naam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;

Cookies en adverteren
We maken ook gebruik van cookies. Zo kan onze website goed functioneren, kunnen wij het klikgedrag van onze bezoekers analyseren en ook gericht adverteren. We verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersinformatie zoals land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type; en eventueel uw surfgedrag. Sommige van deze cookies worden door derden geplaatst. Meer over onze cookies leest u in onze cookieverklaring.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Wat zijn de wettelijke grondslagen van MP.NL?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van onze overeenkomst met u, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen (bijvoorbeeld bij de nieuwsbrief) en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (zoals bij nader genoemde marketingdoeleinden).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
MP.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent. We bewaren daarna enkel de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.

In de cookieverklaring leggen we uit welke cookies hoe lang worden bewaard.

Delen wij uw gegevens? En zo ja: is de privacy dan gewaarborgd?

MP.NL deelt uw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u, zoals zusterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen en software aanbieders. Het kan zijn dat wij gegevens moeten delen met derden indien wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor gepast niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De meeste partijen bevinden zich in de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zorgen wij voor passende waarborgen. We sluiten alleen een overeenkomst met deze partijen indien de Europese Commissie heeft besloten dat doorgifte veilig is (zoals bij partijen in Amerika die onderdeel zijn van het Privacy Shield framework) of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat uw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Hoe veilig zijn uw gegevens?
MP.NL vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat uw gegevens verloren gaan of in de verkeerde (= onbevoegde) handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan:

– we hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

– we hebben accountblokkade op afstand;
– we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u?
U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw privacy:

– recht van inzage;
– recht op rectificatie;
– recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden);
– recht op beperking van verwerking;
– recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit);
– recht van bezwaar; en
– recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

U kunt een verzoek/bezwaar indienen per e-mail via info@mijnpositie.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek/bezwaar door u is ingediend, verzoeken wij u vriendelijk een kopie van uw identiteitsbewijs met uw e-mail mee te sturen. Graag in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen we dat graag via bovenstaand e-mailadres. Het liefst komen we hier samen uit. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat gebeurt er bij wijzigingen?

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ditzelfde geldt voor onze dienstverlening. Dit betekent dat deze privacyverklaring gewijzigd kan worden. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie mei 2018.